Nasza apalikacja już dotępna:
appstore
logo istylizacje24.pl
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


I. Pojęcia i definicje


1. E - usługa projekt pt. Stylizacja24.pl - portal internetowy do odwzorowywania sylwetek Użytkowniczek i automatycznego generowania propozycji ubraniowych i stylizacji sylwetki z dobraniem makijażu i fryzur w zależności od typu urody i typu sylwetki. Umożliwia on komponowanie i wizualizację stylizacji. E- usługa jest zintegrowanym systemem z firmami partnerskimi, które umieszczają swoją odzież na naszym portalu, tak, by użytkownik mógł dokonać wirtualnego przymierzenia odzieży partnerskich firm.

2. Aplikacja mobilna - oprogramowanie oferujące dostęp do istotnych funkcjonalności portalu za pomocą urządzeń mobilnych.

3. Właściciel portalu - HAQ Spółka z o.o. zarejestrowana w Gdańsku, ul. Potokowa 26, 80-283 Gdańsk, KRS 0000466239, NIP 5842731942, REGON 221902272. Właściciel portalu jest jego Administratorem.

4. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z informacji i materiałów zamieszczonych na stronach portalu.

5. Regulamin świadczenia usług, regulamin - niniejszy dokument, określający prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Właściciela serwisu oraz Użytkownika.

6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Serwis - serwis internetowy pod adresem www.stylizacja24.pl, pod którym świadczona jest e - usługa.

II. Postanowienia ogólne


1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest urządzenie końcowe stacjonarne lub mobilne z dostępem do sieci Internet. Urządzenie stacjonarne powinno być wyposażone w zaktualizowaną przeglądarkę Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript. Mobilne urządzenia końcowe powinny być wyposażone w system Android lub IOS.

2. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie.

3. Warunkiem koniecznym korzystania z funkcjonalności portalu jest zarejestrowanie się i założenie konta przez Użytkownika i zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. Rejestracja i utworzenie konta są dobrowolne, jednak bez nich korzystanie z wszystkich funkcji serwisu nie będzie możliwe. W celu założenia konta niezbędne jest zarejestrowanie się przez wypełnienie formularza online widocznego podczas rejestracji na stronie www.stylizacja24.pl. Z chwilą rejestracji i zaakceptowania Regulaminu administrator przyjmuje ofertę zawarcia umowy i zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, bez uzasadnienia, poprzez zlikwidowanie swego konta.

4. W chwili rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, transmisję i przechowywanie swoich danych osobowych, danych firmy oraz wszelkich innych informacji wymaganych przy rejestracji konta, a także ich archiwizację przez i na potrzeby Właściciela portalu.

5. W chwili rejestracji, Użytkownik wyraża ponadto zgodę na przetwarzanie jego danych w celach handlowych i marketingowych portalu.

6. Każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści wprowadzane przez niego na portal, a także za informacje, przekazywane innym Użytkownikom za pośrednictwem portalu.

7. Wszelkie problemy techniczne, naruszenia postanowień regulaminu i sugestie dotyczące portalu należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@stylizacja.org.pl.

8. Korzystanie z portalu i aplikacji mobilnej wymaga spełnienia przez Użytkownika określonych warunków technicznych, w tym posiadania przez niego odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, a także połączenia z internetem. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić je sobie we własnym zakresie.

9. Kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów oraz innych unikalnych elementów i treści portalu oraz aplikacji mobilnej, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela portalu, jest zabronione.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Kodeks Cywilny oraz inne akty prawne, obowiązujące na terenie Polski.


III. Prawa i obowiązki Użytkownika


1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z portalu w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Polski.

2. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich danych do logowania przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania właściciela portalu o znanym mu, lub przypuszczanym przez niego, nieuprawnionym użyciu jego danych do logowania.

4. Odpowiedzialność za wszelkie treści i informacje, udostępniane i przekazywane na portalu przez Użytkownika, w tym odpowiedzialność za wprowadzane na portal oferty oraz reklamy, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. Dotyczy to również odpowiedzialności Użytkownika za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. W tym celu dyspozycje dotyczące tej kwestii należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@stylizacja.org.pl.

6. Za niektóre usługi świadczone za pomocą serwisu administrator pobiera opłaty, których wysokość wskazana jest w cenniku. O wysokości opłat i konieczności jej pobrania Użytkownik jest informowany przez wyświetlenie informacji w serwisie na danej stronie przed przed skorzystaniem z usługi płatnej. Podana cena zawiera podatek i jest ceną brutto usługi/towaru.

Zapłata ceny następuje poprzez;

• skorzystanie z modułu płatności implementowanego do e- usługi. W przypadku serwisu www.stylizacja24.pl Operatorem Płatności jest serwis PayU. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie uiszczenia ceny

7. Użytkownik, który dokonał opłaty uzyskuje pełny dostęp do następujących funkcji e - usługi:

7a. Wirtualnej Przymierzalni - moduł pozwalający Użytkowniczkom na wgranie zdjęcia swojej sylwetki i wirtualne przymierzanie odzieży zamieszczonej w serwisie przez współpracujące z nim firmy/sklepy/marki. Pozwala na tworzenie kompozycji ubrań z odzieży ze sklepów i odzieży własnej Użytkowniczki, następnie zachowanie danej stylizacji na koncie Użytkowniczki "Mój profil".

7b. Skanowanie Sylwetki - moduł pozwalający na wgranie zdjęcia sylwetki Użytkowniczki, które następnie zostanie przekształcone w kontur . Dzięki temu Użytkowniczka otrzyma określenie swojego typu sylwetki.

8. Użytkownik zamieszczając w serwisie jakiekolwiek materiały, tym samym oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do nich lub nie podlegają one ochronie prawnoautorskiej oraz, że ich zamieszczenie nie narusza praw majątkowych lub niemajątkowych osób trzecich. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu, administrator ma prawo zablokować dostęp do zamieszczonych materiałów oraz zablokować konto Użytkownika.


IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Właściciela portalu


1. Właściciel portalu ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do portalu bez podawania przyczyny.

2. Właściciel portalu ma prawo usunąć konto Użytkownika w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

3. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność portalu oraz za tymczasowe problemy z działaniem aplikacji mobilnej, jeśli są one spowodowane prowadzonymi pracami administracyjnymi lub konserwacyjnymi.

4. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści i informacje publikowane na portalu przez Użytkownika.

5. Właściciel portalu nie odpowiada za zawierane pomiędzy Użytkownikami porozumienia i wzajemnie udostępniane informacje.

6. Właściciel portalu nie odpowiada za prawdziwość i kompletność danych udostępnianych przez Użytkownika innym Użytkownikom. W szczególności, Właściciel portalu nie odpowiada za autentyczność i dostępność produktów, prezentowanych przez Użytkownika.

7. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za porady udzielane automatycznie przez Moduł Wizaż oraz Moduł Stylizacje.


V. Opłaty i prowizje


1. Opłata za Usługę Premium wynosi 24,60 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt gr). Cena zawiera podatek VAT. Opłata umożliwia korzystanie z Usługi Premium przez 1 miesiąc.

2. Założenie konta na portalu, a także korzystanie z jego funkcjonalności - z wyłączeniem p. 7a i 7b Sekcji III niniejszego regulaminu - jest bezpłatne.

VI. Reklamacje

1. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu lub innych nieprawidłowości związanych ze świadczeniem e - usługi, Użytkownik może złożyć reklamację administratorowi. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres administratora wymieniony na stronie Kontakt lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@stylizacja.org.pl"mail to: biuro@stylizacja.org.pl

W reklamacji należy wskazać na czym polegają nieprawidłowości.

Reklamacja powinna zawierać:

• dane umożliwiające ustosunkowanie się do niej, a więc imię i nazwisko/firmę Użytkownika.

• określenie przedmiotu reklamacji

• określenie, jakiego okresu dotyczy reklamacja

• podpis Użytkownika, jeśli reklamacja jest składana w formie pisemnej

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku, gdy podane w reklamacji dane są niepełne i uniemożliwiają jej rozpatrzenie, administrator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie, w szczególności przekazanie administratorowi dodatkowych informacji lub wyjaśnień. W takim przypadku termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację będzie liczony od dnia uzyskania odpowiedzi od Użytkownika.

W razie braku takiej odpowiedzi w terminie 14 dni, administrator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu kolejnych 14 dni na podstawie posiadanych informacji.

2. Właściciel portalu/administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na adres e-mail Użytkownika lub w formie pisemnej, na adres podany w reklamacji.

VII. Zasady wykorzystywania danych osobowych Użytkowników


1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną:

1a. Oznaczenia identyfikujące Użytkownika

1b. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik

1c. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1d. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Dopuszczalne jest jednak przetwarzanie danych, które są:

2a. Niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi

2b. Niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez administratora, za zgodą Użytkownika.

2c. Niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

2d. Dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnej umowy.

3. Administrator nie może zestawiać danych osobowych Użytkownika z przybranym przez niego pseudonimem.

4. Administrator w danych dotyczących rozliczenia usługi przedstawianych Użytkownikowi nie będzie ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których korzystał Użytkownik, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie. Dopuszczalne jest jednak zestawianie danych niezbędnych do świadczenia usługi.


VIII. Polityka prywatności i plików cookies


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu stylizacja24.pl jest HAQ Sp. z o.o. KRS 0000466239, NIP 5842731942, REGON 221902272 z siedzibą w Gdańsku, ul. Potokowa 26, adres poczty elektronicznej: biuro@stylizacja.org.pl, zwana dalej "administratorem" i będąca Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29sierpnia 1997 r. (Dz.U.NR 133, poz.883 ze zm.) oraz z ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.)

Portal Stylizacja24.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. "ciasteczka"). Są to małe pliki, tekstowe tworzone przez przeglądarkę internetową automatycznie podczas odwiedzania przez Użytkownika stron www.stylizacja24.pl. Pliki te są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, a następnie wysyłane z powrotem na portal, przy następnych wizytach. Zawierają one ustawienia i dane, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, a także dane ułatwiające korzystanie z niego. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla pozostałych danych, gromadzonych przez Użytkownika na jego urządzeniu. Pomimo tego, Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookie z poziomu swojej przeglądarki internetowej.

Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Dzięki tym informacjom strona "rozpoznaje" jak z niej korzysta użytkownik i może np. dostosować do tego sposobu wyświetlane treści lub oferować pomoc. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Portal Stylizacja24.pl korzysta z usługi Google Analytics. Usługa ta posiada własną politykę prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyover...

IX. Postanowienia końcowe


1. Dostęp do niniejszego Regulaminu jest nieograniczony i bezpłatny dla każdej osoby zainteresowanej jego treścią oraz dla Użytkowników serwisu.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.stylizacja24.pl w formacie umożliwiającym jego ściągnięcie na urządzenia końcowe, zapoznanie się z jego treścią, skopiowanie go oraz wydrukowanie bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Również wszelkie oświadczenia stron składające się na treść umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są utrwalane i udostępniane Użytkownikowi poprzez dokonywanie zapisów na koncie Użytkownika, do którego Użytkownik ma dostęp w dowolnym czasie. Serwis umożliwia skorygowanie błędów w danych wprowadzonych przez Użytkownika.

Błędy polegające na niepodaniu przez Użytkownika wymaganych danych do zawarcia umowy zostaną w sposób automatyczny odnotowane przez oprogramowanie administratora i skutkować będą brakiem możliwości zatwierdzenia danych, a tym samym zawarcia umowy do czasu ich wprowadzenia.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim.

3. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

4. Aktualny Regulamin portalu dostępny jest zawsze pod adresem: http://Stylizacja24.pl/regulamin

regulamin
ogólny
prezentacja stylista
online


kontakt
Testy na typy
sylwetki i urody
usługa
premium
cennik partnerzy
regulamin
dla partnerów
blog przymierzalnia /
skanowanie sylwetki
monitoring Aplikacja mobilna
2016 © HAQ wszelkie prawa zastrzeżonee
developed by govirtual.pl goVirtual.pl
facebook twitter instagram google +